Cludiant Cymunedol Llanwrtyd

Os nad oes gennych chi gar, neu os ydych chi’n byw mewn ardal ynysig, gall ein cludiant cyhoeddus fynd â chi ar eich taith
Community Car
Ar gyfer apwyntiadau a drefnwyd ymlaen llaw neu Anghenion Personol Arall
Gweithgareddau Cymdeithasol
Siopa
Meddygol
Shopping Service
Gallwn siopa ar eich rhan a`i ddosbarthu, neu siopa gyda chi!
Siopa cyson
Siopa untro
Siopa gyda rhywun
Siopa heb gwmni
Community Bus
Cynllun Archebu Lifft dros y Ffôn o Ddrws i Ddrws Gwasanaeth Ar Gais
Dydd Mawrth a Dydd Iau
O ddrws i ddrws
Cynllun Archebu Lifft dros y Ffôn
Community Outings
Ymweld â rhywle newydd neu bwyta cinio mas
Teithiau diddorol
Cwrdd ȃ ffrindiau
O ddrws i ddrws
Mini-Bus Hire
Cludiant un tro neu'n rheolaidd ar gyfer grwpiau
Digwyddial ysgol, grwp arall
Gallem ni gyrru neu chi

Ymholwch Nawr! - Ffôn: 01982 552727

Ar gyfer gwybodaeth neu i archebu, galwch neu gwblhewch ein Gysylltwch â ni
Cludiant Llwybr Hyblyg i Unigolion

Car Cymunedol

Defnyddiwch hwn ar gyfer: -
 • apwyntiad meddygol neu apwyntiad arall
 • taith siopa unigol
 • ymweld â theulu neu ffrindiau
 • teithio at y milfeddyg gydag anifail anwes
 • taith i gyrchfan wyliau
 • casglu presgripsiwn meddygol, casglu siopa a archebwyd ymlaen llaw neu brydau parod

Apwyntiad Gofal Iechyd neu Angen Cludiant Personol Arall?

Am apwyntiadau wedi'u trefnu ymlaen llaw

Os yw mynd at feddyg, podiatrydd, deintydd, optegydd, arbenigwr meddygol neu apwyntiad iechyd arall yn broblem, gallwn eich helpu i’ch danfon yno ac yn ôl. P’un ai a ydych chi'n byw i fyny lôn wledig fach neu os yw'r apwyntiad ysbyty 100 milltir i ffwrdd! Mae gennym gerbyd sy'n addas i gadeiriau olwyn os nad ydych chi'n gallu mynd i mewn i gar. Rydym hefyd yn gallu casglu a danfon presgripsiynau, siopa a bwyd tecawê wedi'i archebu ymlaen llaw yn lleol i'r rhai mewn angen.

Caiff y gwasanaeth hwn ei ddarparu gan ein grŵp gwych o yrwyr gwirfoddol a chodir tâl fesul milltir. Mae'r gost bob amser yn cael cymhorthdal. Holwch am fanylion.

Mae eich priod, partner neu ofalwr bob amser yn teithio am ddim.

Ceir gwybodaeth am gymwysterau ein gyrwyr ar y dudalen Amdanom Ni.

Dyma oedd gan un o'n defnyddwyr ceir cymunedol rheolaidd i’w amdano’r gwasanaeth.

Bydd angen i chi gofrestru fel aelod, a bydd angen talu ffi ymuno o £1.

Rydym yn gweithredu o dan Drwydded Adran-19, sy'n golygu bod angen i deithwyr ar gyfer ein trefniant Ceir Cymunedol gofrestru fel aelodau o'r cynllun.

Mae Cludiant Car Cymunedol i apwyntiadau meddygol ar gael 365 diwrnod y flwyddyn.

Cyfraniad
65c /milltir neu am ddim os ariennir â grant
Ar hyn o bryd, cawn ein hariannu’n hael i ddarparu cludiant am ddim i aelodau’r cynllun, sydd ag apwyntiadau meddygol yn unrhyw un o ysbytai Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (BIPAB). Mae hyn trwy garedigrwydd BIPAB a Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent (GAVO).

Ymholwch Nawr! - Ffôn: 01982 552727

Ar gyfer gwybodaeth neu i archebu, galwch neu gwblhewch ein Gysylltwch â ni
Gwasanaeth Siopa

Gwasanaeth Siopa

Defnyddiwch hwn ar gyfer: -
 • siopa wedi’i archebu ymlaen llaw
 • siopa’n rheolaidd neu daith siopa unigol
 • pan na allwch fynd i’r siop eich hun

Allwn Ni Nôl a Danfon eich Siopa?

Gallwn siopa ar eich rhan, neu siopa gyda chi!

Os yw mynd i’r siopau’n rheolaidd yn broblem, gallwn ni helpu trwy nôl eich siopa i chi.

Rydych chi'n ffonio neu'n e-bostio'ch archeb siopa atom; yna rydym yn dewis y nwyddau ac yn eu dosbarthu i chi. Mae siopau mawr fel Tesco, Co-op a hefyd siopau lleol llai yn gynwysedig. Mae'r neges siopa yn cael ei gollwng i'ch drws. Rydych chi'n ad-dalu cost y siopa i ni, ynghyd â thâl gweinyddol bach.

Mae'r gwasanaeth yn bennaf ar gyfer yr henoed, pobl fethedig gwanllyd neu bobl sy'n hunanynysu, ond byddwn yn helpu cymaint o bobl a grwpiau oedran â phosib.

I ddefnyddio'r gwasanaeth hwn bydd angen i chi gofrestru gyda ni, felly os oes gennych chi neu rywun rydych chi'n ei adnabod ddiddordeb mewn cael eich cynnwys, rhowch wybod i ni, a byddwn yn anfon ffurflen gais gydag amlen â stamp arni i’w dychwelyd a manylion llawn y gwasanaeth.

Cyfraniad
£6.00 /taith dwyffordd
Hyd nes y byddwn yn dod o hyd i ffynhonnell o gyllid parhaol, ni allwn gynnig y gwasanaeth hwn yn hollol rad ac am ddim – ar hyn o bryd gofynnwn am gyfraniad bach at gostau’r cynllun, sef £6 y daith.

Ymholwch Nawr! - Ffôn: 01982 552727

Ar gyfer gwybodaeth neu i archebu, galwch neu gwblhewch ein Gysylltwch â ni
Cynllun Archebu Lifft dros y Ffôn o Ddrws i Ddrws

Bws Cymunedol

Defnyddiwch hwn ar gyfer: -
 • Siopa yng Nghanol y Dref
 • Siopa yn archfarchnad
 • Swyddfa'r Post, Banc, ac ati.
 • Taith gyfan o ddrws i ddrws
 • Unrhyw daith leol sy’n gyfreithlon ac ymarferol
 • Er Budd Mwy nag Un Unigolyn
Mae'r gwasanaeth newydd hwn yn fyw o 4 Rhagfyr 2023. Rydym am glywed gan gynifer o bobl â phosibl, sy’n dymuno defnyddio’r gwasanaeth hwn a ariennir trwy grant. Bydd diwrnodau, amseriadau, a llwybrau, yn gwbl seiliedig ar y ceisiadau a gawn gan aelodau’r cynllun, a beth bynnag y mae’n bosibl ei ddarparu.

Eisiau defnyddio'r Bws Cymunedol?

Cludiant Dwywaith yr Wythnos — Dydd Mawrth a Dydd Iau

Fel gyda’n holl wasanaethau, mae’r Bws Cymunedol rheolaidd ar gyfer pawb, nid yn unig i’n trigolion hŷn a phobl ag anghenion arbennig. Yma yn Cludiant Cymunedol Llanwrtyd, rydym yn cydnabod yr angen i bobl leol fynd allan, a bod ein system drafnidiaeth gyhoeddus yn gyfyngedig.

Llwybr Bws Cymunedol — Llanwrtyd i Llandrindod, trwy Llangammarch, Cefngorwydd, Tirabad, Beulah, Garth, Cilmeri, Llanfair-ym-Muallt, Y Bontnewydd-ar-Wy, Llanllŷr a Hawy

Mae’r gwasanaeth yn rhedeg ar sail “Archebu Lifft dros y Ffôn”, gyda mannau casglu a gollwng “o ddrws i ddrws”, ac nid ar ddiwedd y stryd na’r gyffordd nesaf. Nid oes angen aros yn yr oerfel a'r glaw yn yr awyr agored. Bydd ein staff yn eich hebrwng rhwng eich drws a’r cerbyd — gan gynnig pa gymorth bynnag sydd ei angen, e.e. cymorth symudedd, help gyda bagiau siopa, ac ati.

Rydym bob amser yn defnyddio cerbyd sy’n gyfeillgar i gadeiriau olwyn, a bydd y gyrrwr a’r “bydi bws” yn eich helpu ar y bws ac oddi arno.

Ceir gwybodaeth am gymwysterau ein gyrwyr ar y dudalen Amdanom Ni.

Mae'r gost drafnidiaeth wedi’i thalu gan gymhorthdal i helpu i wneud y gwasanaeth yn fforddiadwy i bawb. Holwch am fanylion.

Bydd angen i chi gofrestru fel aelod, a bydd angen talu ffi ymuno o £1.

Cyfraniad
£2.00 /taith dwyffordd
Casglu a gollwng unrhyw le Llanwrtyd, Llangammarch, Cefngorwydd, Tirabad, Beulah, Garth, Cilmeri, Llanfair-ym-Muallt, Y Bontnewydd-ar-Wy, Llanllŷr, Hawy, Llandrindod, a'r holl gymunedau rhyngddynt.

Ymholwch Nawr! - Ffôn: 01982 552727

Ar gyfer gwybodaeth neu i archebu, galwch neu gwblhewch ein Gysylltwch â ni
Teithiau Undydd Cymdeithasol ar Fws Mini

Gwibdeithiau Cymunedol

Defnyddiwch hwn ar gyfer: -
 • gweld rhywle newydd
 • cwrdd â ffrindiau hen a newydd
 • mynd allan i leoedd diddorol

Mynd Allan Gyda Ni i Rywle Diddorol am y Dydd?

Ymweld â rhywle newydd neu bwyta cinio mas

Rydym yn darparu teithiau dydd cyfeillgar i fannau o ddiddordeb ar hap, fel yr awgrymwyd gan ein defnyddwyr. Gallai'r rhain fod yn agos at adref, fel un o'r canolfannau garddio lleol, neu Gwm Elan; neu ymhellach i ffwrdd i atyniadau twristiaid, megis glan y môr yn Aberaeron neu Aberystwyth, neu'r Gerddi Muriog yn Llanandras.

Gofynnwch am wybodaeth am unrhyw deithiau sydd eisoes wedi'u cynllunio neu mae croeso i chi awgrymu teithiau.

Mae cost cludo yn cael cymhorthdal. Holwch am fanylion. Mae prydau bwyd, ffioedd mynediad neu docynnau ar eich cost eich hun.

Mae teithiau cymdeithasol fel arfer yn gyfyngedig i 14 o bobl yn y grŵp ac mae’n hanfodol archebu ymlaen llaw. Archebwch yn gynnar i sicrhau eich sedd.

Mae gennym ni gerbydau sy'n addas i gadeiriau olwyn. Ceir gwybodaeth am gymwysterau ein gyrwyr ar y dudalen Amdanom Ni. To see some previous destinations for days out, have a look at Newyddion Cludiant Cymunedol..

Bydd angen i chi gofrestru fel aelod, a bydd angen talu ffi ymuno o £1.

Cynhelir Teithiau Cludiant Cymunedol unwaith y mis yn ystod misoedd yr haf.

Ymholwch Nawr! - Ffôn: 01982 552727

Ar gyfer gwybodaeth neu i archebu, galwch neu gwblhewch ein Gysylltwch â ni
Defnyddiwch Un o'n Bysiau Mini at eich Dibenion eich Hun

Llogi Bws Mini

Defnyddiwch hwn ar gyfer: -
 • grwpiau cymunedol lleol
 • taith fel ysgol neu sefydliad
 • cludiant ar gyfer digwyddiadau

Grwpiau Sydd Angen Llogi Bws Mini.

Cludiant un tro neu'n rheolaidd ar gyfer grwpiau

Oes! Gallech chi llogi un neu fwy o’n bysys mini yn ôl eich angen, naillai unwaith neu ar gyfer digwyddiadau cymunedol rheolaidd. Cysylltwch ȃ ni i drafod sut gallwn ni helpu chi neu’ch sefydliad.

Dim ond i'r canlynol y gallwn gynnig y gwasanaeth hwn:-

 • grwpiau cymunedol lleol
 • elusennau cofrestredig
 • sefydliadau dielw

mae hyn oherwydd ein bod yn gweithredu o dan Drwydded Adran 19 Deddf Trafnidiaeth 1985.

Cysylltwch â ni i drafod yr hyn y gallwn ei drefnu ar eich cyfer chi neu eich sefydliad.

Gallech chi gyrru y bws mini eich hunain, yn amodol ar gymwysterau, neu allwn ni darparu gyrrwr ar gyfer y bws mini hefyd.

Ceir gwybodaeth am gymwysterau ein gyrwyr ar y dudalen Amdanom Ni.

Gweler isod beth dywedodd un o’n llogwyr rheolaidd amdano’r gwasanaeth.

Mae gennym ni cerbydau sy’n cynnig mynediad i deithwyr ȃ chadeiriau olwyn. Mae’r gwasanaeth llogi bws mini ar gael trwy gydol y flwyddyn.

Ymholwch Nawr! - Ffôn: 01982 552727

Ar gyfer gwybodaeth neu i archebu, galwch neu gwblhewch ein Gysylltwch â ni

Rhannwch y tudalen yma...