Cludiant Cymunedol Llanwrtyd

Os nad oes gennych chi gar, neu os ydych chi’n byw mewn ardal ynysig, gall ein cludiant cyhoeddus fynd â chi ar eich taith
Community Car
Ar gyfer apwyntiadau a drefnwyd ymlaen llaw neu Anghenion Personol Arall
Gweithgareddau Cymdeithasol
Siopa
Meddygol
Community Bus
Cynllun Archebu Lifft dros y Ffôn o Ddrws i Ddrws Gwasanaeth Ar Gais
Dydd Mawrth a Dydd Iau
O ddrws i ddrws
Cynllun Archebu Lifft dros y Ffôn
Community Outings
Ymweld â rhywle newydd neu bwyta cinio mas
Teithiau diddorol
Cwrdd ȃ ffrindiau
O ddrws i ddrws
Mini-Bus Hire
Cludiant un tro neu'n rheolaidd ar gyfer grwpiau
Digwyddial ysgol, grwp arall
Gallem ni gyrru neu chi

Ymholwch Nawr! - Ffôn: 01982 552727

Ar gyfer gwybodaeth neu i archebu, galwch neu gwblhewch ein Gysylltwch â ni
Cludiant Llwybr Hyblyg i Unigolion

Car Cymunedol

Defnyddiwch hwn ar gyfer: -
 • apwyntiad meddygol neu apwyntiad arall
 • taith siopa unigol
 • ymweld â theulu neu ffrindiau
 • teithio at y milfeddyg gydag anifail anwes
 • taith i gyrchfan wyliau
 • casglu presgripsiwn meddygol, casglu siopa a archebwyd ymlaen llaw neu brydau parod
Ar hyn o bryd, mae gennym gyllid hael i ddarparu cludiant am ddim i aelodau’r cynllun, sydd ag apwyntiadau meddygol yn unrhyw un o ysbytai Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (ABUHB), a hynny trwy garedigrwydd cyllid grant gan ABUHB a Chymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Gwent (GAVO).

Apwyntiad Gofal Iechyd neu Angen Cludiant Personol Arall? Allwn Ni Gasglu a Chyflawni Eich Siopa?

Ar gyfer apwyntiadau a drefnwyd ymlaen llaw / Eich siopa wedi'i gludo i'ch cartref

Os yw mynd at feddyg, podiatrydd, deintydd, optegydd, arbenigwr meddygol neu apwyntiad iechyd arall yn broblem, gallwn eich helpu i’ch danfon yno ac yn ôl. P’un ai a ydych chi'n byw i fyny lôn wledig fach neu os yw'r apwyntiad ysbyty 100 milltir i ffwrdd!

Os yw mynd i’r siopau’n rheolaidd yn broblem, gallwn helpu drwy gasglu eich siopa i chi. Rydym hefyd yn gallu casglu a dosbarthu presgripsiynau, a bwyd tecawê sydd wedi'i archebu ymlaen llaw, yn lleol ar gyfer y rhai mewn angen. Ar gyfer siopa, rydym yn derbyn eich rhestr siopa trwy e-bost, dros y ffôn, neu'n cael ei rhoi i'r gyrrwr pan fyddwn yn galw. Mae'r siopa yn cael ei ddosbarthu i'ch drws. Rydych chi'n ad-dalu'r gost siopa i ni, ynghyd â thâl gweinyddol bach. Mae'r gwasanaeth yn bennaf ar gyfer yr henoed, eiddil neu bobl sy'n hunanynysu, fodd bynnag byddwn yn helpu cymaint o bobl a grwpiau oedran â phosibl. Mae siopau mawr fel Tesco, Co-op a siopau lleol llai o faint yn gynwysedig.

Caiff y gwasanaeth hwn ei ddarparu gan ein grŵp gwych o yrwyr gwirfoddol a chodir tâl fesul milltir. Mae'r gost bob amser yn cael cymhorthdal. Holwch am fanylion.

Weithiau gallwn gynnig y gwasanaeth hwn yn rhad ac am ddim - os ydym wedi derbyn grant i dalu am eich taith.

Mae eich priod, partner neu ofalwr bob amser yn teithio am ddim.

Mae gennym gerbyd sy'n addas i gadeiriau olwyn os nad ydych chi'n gallu mynd i mewn i gar.

Ceir gwybodaeth am gymwysterau ein gyrwyr ar y dudalen Amdanom Ni.

Dyma oedd gan un o'n defnyddwyr ceir cymunedol rheolaidd i’w amdano’r gwasanaeth.

Bydd angen i chi gofrestru fel aelod, a bydd angen talu ffi ymuno o £1.

Mae Cludiant Car Cymunedol i apwyntiadau meddygol ar gael 365 diwrnod y flwyddyn.

Ymholwch Nawr! - Ffôn: 01982 552727

Ar gyfer gwybodaeth neu i archebu, galwch neu gwblhewch ein Gysylltwch â ni
Cynllun Archebu Lifft dros y Ffôn o Ddrws i Ddrws

Bws Cymunedol

Defnyddiwch hwn ar gyfer: -
 • Siopa yng Nghanol y Dref
 • Siopa yn archfarchnad
 • Swyddfa'r Post, Banc, ac ati.
 • Taith gyfan o ddrws i ddrws
 • Unrhyw daith leol sy’n gyfreithlon ac ymarferol
 • Er Budd Mwy nag Un Unigolyn
Mae'r gwasanaeth newydd hwn yn fyw o 4 Rhagfyr 2023. Rydym am glywed gan gynifer o bobl â phosibl, sy’n dymuno defnyddio’r gwasanaeth hwn a ariennir trwy grant. Bydd diwrnodau, amseriadau, a llwybrau, yn gwbl seiliedig ar y ceisiadau a gawn gan aelodau’r cynllun, a beth bynnag y mae’n bosibl ei ddarparu.

Eisiau defnyddio'r Bws Cymunedol?

Cludiant Dwywaith yr Wythnos — Dydd Mawrth a Dydd Iau

Fel gyda’n holl wasanaethau, mae’r Bws Cymunedol rheolaidd ar gyfer pawb, nid yn unig i’n trigolion hŷn a phobl ag anghenion arbennig. Yma yn Cludiant Cymunedol Llanwrtyd, rydym yn cydnabod yr angen i bobl leol fynd allan, a bod ein system drafnidiaeth gyhoeddus yn gyfyngedig.

Llwybr Bws Cymunedol — Llanwrtyd i Llandrindod, trwy Llangammarch, Cefngorwydd, Tirabad, Beulah, Garth, Cilmeri, Llanfair-ym-Muallt, Y Bontnewydd-ar-Wy, Llanllŷr a Hawy

Mae’r gwasanaeth yn rhedeg ar sail “Archebu Lifft dros y Ffôn”, gyda mannau casglu a gollwng “o ddrws i ddrws”, ac nid ar ddiwedd y stryd na’r gyffordd nesaf. Nid oes angen aros yn yr oerfel a'r glaw yn yr awyr agored. Bydd ein staff yn eich hebrwng rhwng eich drws a’r cerbyd — gan gynnig pa gymorth bynnag sydd ei angen, e.e. cymorth symudedd, help gyda bagiau siopa, ac ati.

Rydym bob amser yn defnyddio cerbyd sy’n gyfeillgar i gadeiriau olwyn, a bydd y gyrrwr a’r “bydi bws” yn eich helpu ar y bws ac oddi arno.

Ceir gwybodaeth am gymwysterau ein gyrwyr ar y dudalen Amdanom Ni.

Mae'r gost drafnidiaeth wedi’i thalu gan gymhorthdal i helpu i wneud y gwasanaeth yn fforddiadwy i bawb. Holwch am fanylion.

Bydd angen i chi gofrestru fel aelod, a bydd angen talu ffi ymuno o £1.

Cyfraniad
£2.00 /taith dwyffordd
Casglu a gollwng unrhyw le Llanwrtyd, Llangammarch, Cefngorwydd, Tirabad, Beulah, Garth, Cilmeri, Llanfair-ym-Muallt, Y Bontnewydd-ar-Wy, Llanllŷr, Hawy, Llandrindod, a'r holl gymunedau rhyngddynt.

Ymholwch Nawr! - Ffôn: 01982 552727

Ar gyfer gwybodaeth neu i archebu, galwch neu gwblhewch ein Gysylltwch â ni
Teithiau Undydd Cymdeithasol ar Fws Mini

Gwibdeithiau Cymunedol

Defnyddiwch hwn ar gyfer: -
 • gweld rhywle newydd
 • cwrdd â ffrindiau hen a newydd
 • mynd allan i leoedd diddorol

Mynd Allan Gyda Ni i Rywle Diddorol am y Dydd?

Ymweld â rhywle newydd neu bwyta cinio mas

Rydym yn darparu teithiau undydd cyfeillgar i leoedd o ddiddordeb ar hap, fel yr awgrymwyd gan ein defnyddwyr. Gallai’r rhain fod yn agos at adref, fel, un o'r canolfannau garddio lleol, neu Gwm Elan; neu ymhellach i ffwrdd i atyniadau twristaidd, fel glan y môr yn Ninbych-y-pysgod, neu'r Gerddi Muriog yn Llanandras. Holwch am wybodaeth am unrhyw deithiau sydd wedi’u cynllunio’n barod neu mae croeso i chi awgrymu teithiau.

Mae cost cludo yn cael cymhorthdal. Holwch am fanylion. Mae prydau bwyd, ffioedd mynediad neu docynnau ar eich cost eich hun.

Mae teithiau cymdeithasol fel arfer yn gyfyngedig i 20 o bobl yn y grŵp ac mae’n hanfodol archebu ymlaen llaw. Archebwch yn gynnar i sicrhau eich sedd.

Mae gennym ni gerbydau sy'n addas i gadeiriau olwyn. Ceir gwybodaeth am gymwysterau ein gyrwyr ar y dudalen Amdanom Ni. I weld rhai o'r lleoedd blaenorol yr ydym wedi ymweld â nhw, edrychwch ar Newyddion Cludiant Cymunedol..

Cynhelir Teithiau Cludiant Cymunedol unwaith y mis yn ystod misoedd yr haf.

Ymholwch Nawr! - Ffôn: 01982 552727

Ar gyfer gwybodaeth neu i archebu, galwch neu gwblhewch ein Gysylltwch â ni
Defnyddiwch Un o'n Bysiau Mini at eich Dibenion eich Hun

Llogi Bws Mini

Defnyddiwch hwn ar gyfer: -
 • taith fel teulu neu grŵp
 • taith fel ysgol neu sefydliad
 • cludiant ar gyfer digwyddiadau

Oes Angen Arnoch Chi i Logi Bws Mini?

Cludiant un tro neu'n rheolaidd ar gyfer grwpiau

Oes! Gallech chi llogi un neu fwy o’n bysys mini yn ôl eich angen, naillai unwaith neu ar gyfer digwyddiadau cymunedol rheolaidd. Cysylltwch ȃ ni i drafod sut gallwn ni helpu chi neu’ch sefydliad.

Dim ond i'r canlynol y gallwn gynnig y gwasanaeth hwn:-

 • grwpiau cymunedol lleol
 • elusennau cofrestredig
 • sefydliadau dielw

mae hyn oherwydd ein bod yn gweithredu o dan Drwydded Adran 19 Deddf Trafnidiaeth 1985.

Gallech chi gyrru y bws mini eich hunain, yn amodol ar gymwysterau, neu allwn ni darparu gyrrwr ar gyfer y bws mini hefyd.

Ceir gwybodaeth am gymwysterau ein gyrwyr ar y dudalen Amdanom Ni.

Gweler isod beth dywedodd un o’n llogwyr rheolaidd amdano’r gwasanaeth.

Mae gennym ni cerbydau sy’n cynnig mynediad i deithwyr ȃ chadeiriau olwyn. Mae’r gwasanaeth llogi bws mini ar gael trwy gydol y flwyddyn.

Ymholwch Nawr! - Ffôn: 01982 552727

Ar gyfer gwybodaeth neu i archebu, galwch neu gwblhewch ein Gysylltwch â ni

Rhannwch y tudalen yma...