Cludiant Cymunedol Llanwrtyd

Os nad oes gennych chi gar, neu os ydych chi’n byw mewn ardal ynysig, gall ein cludiant cyhoeddus fynd â chi ar eich taith
Community Car
For pre-arranged appointments
Gweithgareddau Cymdeithasol
Siopa
Meddygol
Shopping Bus
Pre-ordered shopping delivered to you
Aros gartref
Archebu o flaen llaw
Rydym ni'n casglu ac yn dosbarthu
Shoppa Shuttle
Weekly Transport to Town Centre
Siopau Canol y Dref
Archfarchnad
Swyddfa'r Post, Banc, ac ati.
Outings
Experience somewhere new or just lunch out
Teithiau diddorol
Cwrdd ȃ ffrindiau
O ddrws i ddrws
Mini-Bus Hire
Group transport for one-off or regular event
Digwyddiad teuluol, ysgol, grwp arall
Gallem ni gyrru neu chi

Ymholwch Nawr! - Tel: 01982 552727

Ar gyfer gwybodaeth neu i archebu, galwch neu gwblhewch ein
Cludiant Llwybr Hyblyg i Unigolion

Car Cymunedol

Defnyddiwch hwn ar gyfer: -
 • apwyntiad meddygol neu apwyntiad arall
 • taith siopa unigol
 • ymweld â theulu neu ffrindiau
 • teithio at y milfeddyg gydag anifail anwes
 • taith i gyrchfan wyliau
 • casglu presgripsiwn meddygol, casglu siopa a archebwyd ymlaen llaw neu brydau parod
Mae’r gwasanaeth hwn AR GAEL trwy gydol y pandemig COVID-19

Apwyntiad Gofal Iechyd neu Angen Cludiant Personol Arall?

Os yw mynd at feddyg, podiatrydd, deintydd, optegydd, arbenigwr meddygol neu apwyntiad iechyd arall yn broblem, gallwn eich helpu i’ch danfon yno ac yn ôl. P’un ai a ydych chi'n byw i fyny lôn wledig fach neu os yw'r apwyntiad ysbyty 100 milltir i ffwrdd! Mae gennym gerbyd sy'n addas i gadeiriau olwyn os nad ydych chi'n gallu mynd i mewn i gar. Rydym hefyd yn gallu casglu a danfon presgripsiynau, siopa a bwyd tecawê wedi'i archebu ymlaen llaw yn lleol i'r rhai mewn angen.

Caiff y gwasanaeth hwn ei ddarparu gan ein grŵp gwych o yrwyr gwirfoddol a chodir tâl fesul milltir. Mae'r gost bob amser yn cael cymhorthdal. Holwch am fanylion. Weithiau gallwn gynnig y gwasanaeth hwn yn rhad ac am ddim - os ydym wedi derbyn grant i dalu am eich taith.

Mae eich priod, partner neu ofalwr bob amser yn teithio am ddim. Ceir gwybodaeth am gymwysterau ein gyrwyr ar y dudalen Amdanom Ni. Dyma oedd gan un o'n defnyddwyr ceir cymunedol rheolaidd i’w amdano’r gwasanaeth.

Mae Cludiant Car Cymunedol i apwyntiadau meddygol ar gael 365 diwrnod y flwyddyn.

Ymholwch Nawr! - Tel: 01982 552727

Ar gyfer gwybodaeth neu i archebu, galwch neu gwblhewch ein
Casglu Siopa a Archebwyd Ymlaen Llaw

Bws Siopa

Defnyddiwch hwn ar gyfer: -
 • siopa wedi’i archebu ymlaen llaw
 • siopa’n rheolaidd neu daith siopa unigol
 • pan na allwch fynd i’r siop eich hun
Mae’r gwasanaeth hwn AR GAEL trwy gydol y pandemig COVID-19

Allwn Ni Nôl a Danfon eich Siopa?

Os yw mynd i’r siopau’n rheolaidd yn broblem, gallwn ni helpu trwy nôl eich siopa i chi.

Trwy wasanaeth y Bws Siopa Cymunedol gallwn gasglu’r siopa yr ydych wedi’i archebu ymlaen llaw a'i ddanfon at eich drws. Ffoniwch neu e-bostiwch eich archeb atom ni; yna byddwn yn nôl y nwyddau ac yn eu danfon atoch chi. Mae hyn yn golygu y gallwn nôl siopa sawl person yr un pryd, sy'n lleihau costau. Mae siopau mawr fel Tesco, Co-op a siopau lleol llai wedi'u cynnwys. Mae'r gwasanaeth yn bennaf ar gyfer yr henoed, pobl fethedig neu bobl sy'n hunan-ynysu, ond byddwn yn helpu cymaint o bobl a grwpiau oed â phosibl.

I ddefnyddio'r gwasanaeth hwn bydd angen i chi gofrestru gyda ni, felly os oes gennych chi neu rywun rydych chi'n ei adnabod ddiddordeb mewn cael eich cynnwys, rhowch wybod i ni, a byddwn yn anfon ffurflen gais gydag amlen â stamp arni i’w dychwelyd a manylion llawn y gwasanaeth.

Ar hyn o bryd, gallwn gynnig y gwasanaeth hwn yn rhad ac am ddim - rydym wedi derbyn grant penodol i dalu'r costau cludo - felly dim ond am y siopa y mae angen i chi dalu.

Ymholwch Nawr! - Tel: 01982 552727

Ar gyfer gwybodaeth neu i archebu, galwch neu gwblhewch ein
Siopa yng Nghanol y Dref

Bws Gwennol Shoppa

Defnyddiwch hwn ar gyfer: -
 • Siopa yng Nghanol y Dref
 • Siopa yn archfarchnad
 • Swyddfa'r Post, Banc, ac ati.
 • Taith gyfan o ddrws i ddrws
Mae’r gwasanaeth hwn wedi’i OHIRIO oherwydd y pandemig COVID-19

Wyt ti eisiau defnyddio’r Bws Gwennol Shoppa?

Fel gyda ein gwasanaethau i gyd, mae’r Bwsys Gwennol Shoppa i bawb, yn ogystal a phreswylwyr hyn a phobl efo anghenion ychwanegol. Rydym ni yng Nghludiant Cymunedol Llanwrtyd yn cydnabod angen pobl i deithio tu hwnt i’w ardal lleol, a chyfyngiadau ein system trafnidiaeth cyhoeddus.

Amserlen y Bws Gwennol Shoppa

 • Llandrindod Dydd Gwener cyntaf pob mis.
 • Llanymddyfri Ail ddydd Gwener pob mis
 • Aberhonddu Trydydd ddydd Gwener pob mis
 • Llanfair-ym-Muallt Pedwerydd ddydd Gwener pob mis
 • Mi fydd CCL yn dewis lleoliad ar gyfer pumed dydd Gwener y mis

Mae’r bws gwennol yn casglu teithwyr yn ardaloedd Beulah, Cefn Gorwydd a Llangammarch, ond mae’n gwasanaethu’r holl gymunedau rhwng Cilmeri a Llanwrtyd. Mae ein cerbydau i gyd yn cynnig mynediad i deithwyr ȃ chadeiriau olwyn, a bydd y gyrrwr yn helpu chi ȃ’ch siopa wrth ddefnyddio’r bws. Mae mwy o fanylion am gymwysterau gyrru ein gyrrwyr ar y tudalen Amdanom Ni.

Mae’r cost deithio wedi’i noddi er mwyn ei gadw yn fforddiadwy i bawb. Cysylltwch ȃ ni am fanylion. Gosodir isod crynodeb o brisiau cyfredol.

O Lanwrtyd
£7.00 i £11.00 /taith dwyffordd
Cyrchfan: -

 • £7.00 Llandyfri (2il Gwener /mis)
 • £8.50 Llanfair-ym-Muallt (4ydd Gwener /mis)
 • £9.50 Llandrindod (Gwener 1af /mis
 • £11.00 Aberhonddu (3ydd Gwener /mis)

O Langammarch
£7.50 i £10.00 /taith dwyffordd
Cyrchfan: -

 • £7.50 Llanfair-ym-Muallt (4ydd Gwener /mis)
 • £8.00 Llandyfri (2il Gwener /mis)
 • £8.50 Llandrindod (Gwener 1af /mis
 • £10.00 Aberhonddu (3ydd Gwener /mis)

O Lanfair-ym-Muallt
£4.00 i £9.00 /taith dwyffordd
Cyrchfan: -

 • £4.00 Llanfair-ym-Muallt (4ydd Gwener /mis)
 • £7.00 Llandrindod (Gwener 1af /mis
 • £9.00 Aberhonddu (3ydd Gwener /mis)
 • £9.00 Llandyfri (2il Gwener /mis)

Ymholwch Nawr! - Tel: 01982 552727

Ar gyfer gwybodaeth neu i archebu, galwch neu gwblhewch ein
Teithiau Undydd Cymdeithasol ar Fws Mini

Gwibdeithiau Cymunedol

Defnyddiwch hwn ar gyfer: -
 • gweld rhywle newydd
 • cwrdd â ffrindiau hen a newydd
 • mynd allan i leoedd diddorol
Mae’r gwasanaeth hwn wedi’i OHIRIO oherwydd y pandemig COVID-19

Mynd Allan Gyda Ni i Rywle Diddorol am y Dydd?

Rydym yn darparu teithiau undydd cyfeillgar i leoedd o ddiddordeb ar hap, fel yr awgrymwyd gan ein defnyddwyr. Gallai’r rhain fod yn agos at adref, fel, un o'r canolfannau garddio lleol, neu Gwm Elan; neu ymhellach i ffwrdd i atyniadau twristaidd, fel glan y môr yn Ninbych-y-pysgod, neu'r Gerddi Muriog yn Llanandras. Holwch am wybodaeth am unrhyw deithiau sydd wedi’u cynllunio’n barod neu mae croeso i chi awgrymu teithiau.

Mae cost cludo yn cael cymhorthdal. Holwch am fanylion. Mae prydau bwyd, ffioedd mynediad neu docynnau ar eich cost eich hun.

Mae teithiau cymdeithasol fel arfer yn gyfyngedig i 20 o bobl yn y grŵp ac mae’n hanfodol archebu ymlaen llaw. Archebwch yn gynnar i sicrhau eich sedd.

Mae gennym ni gerbydau sy'n addas i gadeiriau olwyn. Ceir gwybodaeth am gymwysterau ein gyrwyr ar y dudalen Amdanom Ni. I weld rhai o'r lleoedd blaenorol yr ydym wedi ymweld â nhw, edrychwch ar Newyddion Cludiant Cymunedol..

Cynhelir Teithiau Cludiant Cymunedol unwaith y mis yn ystod misoedd yr haf.

Ymholwch Nawr! - Tel: 01982 552727

Ar gyfer gwybodaeth neu i archebu, galwch neu gwblhewch ein
Defnyddiwch Un o'n Bysiau Mini at eich Dibenion eich Hun

Llogi Bws Mini

Defnyddiwch hwn ar gyfer: -
 • taith fel teulu neu grŵp
 • taith fel ysgol neu sefydliad
 • cludiant ar gyfer digwyddiadau
Mae’r gwasanaeth hwn AR GAEL trwy gydol y pandemig COVID-19

Oes Angen Arnoch Chi i Logi Bws Mini?

Oes! Gallech chi llogi un neu fwy o’n bysys mini yn ôl eich angen, naillai unwaith neu ar gyfer digwyddiadau cymunedol rheolaidd. Cysylltwch ȃ ni i drafod sut gallwn ni helpu chi neu’ch sefydliad.

Gallech chi gyrru y bws mini eich hunain, yn amodol ar gymwysterau, neu allwn ni darparu gyrrwr ar gyfer y bws mini hefyd. Mae mwy o fanylion am gymwysterau gyrru ein gyrrwyr ar y tudalen Amdanom Ni. Gweler isod beth dywedodd un o’n llogwyr rheolaidd amdano’r gwasanaeth.

Mae gennym ni cerbydau sy’n cynnig mynediad i deithwyr ȃ chadeiriau olwyn. Mae’r gwasanaeth llogi bws mini ar gael trwy gydol y flwyddyn.

Ymholwch Nawr! - Tel: 01982 552727

Ar gyfer gwybodaeth neu i archebu, galwch neu gwblhewch ein

Rhannwch y tudalen yma...